Oficiální stránky obce Rančířov

Zápis z 9. zasedání ZO

27. 3. 2024

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Rančířov ze dne 21. 3. 2024

 

 

1. Zahájení devátého zasedání ZO

Zasedání Zastupitelstva obce Rančířov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin starostou obce Jaroslavem Cahou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Reného Svobodu a Bohumíra Crhána a zapisovatele paní Soňu Knížovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Ověřovatelé a zapisovatel byli zvolení dle návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov určuje ověřovateli zápisu Reného Svobodu a Bohumíra Crhána a zapisovatelem Soňu Knížovou.

Výsledek hlasování:  Pro 7     Proti  0     Zdrželi se 0

Usnesení č. 124/2024  bylo schváleno.

 

3. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Do bodu 13. „Různé“, byl před jednáním přidán návrh na schválení příkazní smlouvy 2024-005 – pro vyřízení dotací na akci „Rančířov, chodník podél silnice III/03826“ od SFDI. Dalším bodem je projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SD 010/2022 ze dne 9. 5. 2023 s MŠ STAV s.r.o. na opravu objektu “strážnice“. Posledním bodem je odsouhlasení řešení a CN pro objednání workoutových prvků. Předsedající dal následně hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje program 9. zasedání dle pozvánky.

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti   0    Zdrželi se  0

Usnesení č. 125/2024 bylo schváleno.

 

 

4. Návrh na záměr – pronájem pozemku parc. č. 351/41 o výměře 509 m2 a parc. č. st. 128 o výměře 20 m2 v k. ú. Rančířov. 

Předsedající přednesl ZO záměr na pronájem výše uvedených pozemků za cenu v místě obvyklou 3 Kč/m2. Jedná se o pozemek v zahrádkářské kolonii podél komunikace I/38, kdy původní nájemce manželé M. podali výpověď z nájemní smlouvy na pozemky dne 18. 2. 2024. Žádost o pronájem těchto pozemků podal pan H. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje záměr na pronájem pozemků parc. č. 351/41 (509m2) a parc. č. st. 128 (20m2) pro pana H. za cenu v místě obvyklou 3,- Kč/m2. ZO tímto pověřuje starostu k zajištění a podpisu nájemní smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 126/2024 bylo schváleno.

 

5. Návrh na záměr – pronájem části pozemku parc. č. 770/2 o výměře 961 m2 a parc. č. st. 218 o výměře 204 m2 v k. ú. Rančířov. 

Předsedající přednesl ZO záměr na pronájem výše uvedených nemovitostí a to stavby bez č. p. /č. e., která je součástí pozemku parc. č. st. 218 o výměře 204 m2 a části pozemku parc. č. 770/2 o výměře 961 m2. Cena celková za nájem nemovitostí činí xxx,- Kč bez DPH a bez energií. Tato textace smlouvy byla již schválena usnesením č. 118/2024. Jedná se o nemovitosti v bývalém vojenském prostoru. Žádost o pronájem těchto pozemků podal Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Kamarád. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje záměr na pronájem nemovitostí a to stavby bez

č. p. / č. e., která je součástí pozemku parc. č. st. 218 o výměře 204 m2 a části pozemku parc. č. 770/2 o výměře 961 m2 pro Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Kamarád. ZO tímto pověřuje starostu k dalším krokům vedoucím k pronajmutí tohoto objektu.     

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 127/2024 bylo schváleno.

 

6. Schválení nájemní smlouvy č. 218/2024 na pronájem nemovitostí a to stavby bez

č. p. /č. e., která je součástí pozemku parc. č. st. 218 o výměře 204 m2 a části pozemku

parc. č. 770/2 o výměře 961 m2.

Předsedající předložil ZO ke schválení nájemní smlouvu k pronájmu objektu bývalé strážnice po celkové opravě na parc. č. st. 218 o výměře 204 m2 a dále části pozemku parc. č. 770/2 o výměře 961 m2. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje nájemní smlouvu č. 218/2024. ZO tímto pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.     

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 128/2024 bylo schváleno.

 

7. Návrh na schválení žádosti Společnosti pro ranou péči o finanční příspěvek 10.400,- Kč na poskytování rané péče v obci Rančířov.

Předsedající předložil k projednání a schválení ZO návrh na schválení žádosti o příspěvek – viz výše s tím, že zajišťují ranou péči v naší obci. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje příspěvek ve výši 10.400,- Kč pro Společnost pro ranou péči.

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 129/2024 bylo schváleno.

 

8. Návrh na schválení žádosti o podporu Linky bezpečí, z. s. formou finančního příspěvku na provoz dětské krizové linky ve výši 4.000,- Kč.

Předsedající předložil k projednání a schválení ZO návrh na schválení žádosti o podporu formou finančního příspěvku – viz výše s tím, že jde o podporu provozu dětské krizové linky bezpečí. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje příspěvek ve výši 4.000,-Kč pro Linku bezpečí, z.s.

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 130/2024 bylo schváleno.

 

9. Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene pro EG.D, a. s.

Předsedající předložil ZO ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330057509/001-ADS se společností EG.D, a. s. na kabelové vedení NN po pozemcích parc. č. 260/7, 279/2, 869/3 v k. ú. Rančířov dle GPL za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 30. 900,- Kč bez DPH. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro EG.D, a.s. č.: JI-014330057509/001-ADS a pověřuje starostu k jejímu podpisu 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 131/2024 bylo schváleno.

 

10. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě k akci: „Rančířov, chodník podél III/03826“

Předsedající předkládá ZO k projednání a schválení smlouvu o budoucí kupní smlouvě s R.K. a to z důvodu připravovaného investičního záměru pod názvem akce „Rančířov, chodník podél III/03826“.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.   

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě s R.K, kdy tato smlouva slouží pro záměr připravované investiční akce: „Rančířov, chodník podél III/03826“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 7    Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 132/2024 bylo schváleno.

 

11. Návrh na přesunutí prostředků v investičních fondech

Předsedající předkládá ZO k projednání a schválení přesunutí všech podílů z fondu Conseq Depozitního Plus  do Conseq Invest Dluhopisového fondu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.   

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje přesunutí všech podílů z fondu Conseq Depozitního Plus  do Conseq Invest Dluhopisového fondu.

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 133/2024 bylo schváleno.

 

12. Žádost o odkup pozemku parc. č. 351/55 o výměře 238 m2 a parc. č. st. 312 o výměře 22 m2 v k. ú. Rančířov. 

Předsedající přednesl ZO záměr žadatelky J.P. a to současného nájemce výše uvedených pozemků o odkup těchto pozemků do vlastnictví. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Zastupitelé nesouhlasí s odprodejem a navrhují toto usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov neschvaluje odprodej pozemků parc. č. 351/55 (238m2) a parc. č. st. 312 (22m2). Toto je z důvodu plánované výstavby obchvatu „I/38 Jihlava – Stonařov“.

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 134/2024 bylo schváleno.

 

13. Různé:     Na program schůze bylo zařazeno a schváleno v programu zasedání

13/1 - Schválení příkazní smlouvy s f. Ivana Tužinská s.r.o. na vyřízení dotací pro akci: „Rančířov, chodník podél silnice III/03826“.

Předsedající předložil ZO ke schválení příkazní smlouvu č.2024-005 na vyřizování dotací k výše uvedené akci. Jedná se o žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Tato smlouva je s f. Ivana Tužinská s.r.o. IČO: 09528156, která je zastoupena jednatelkou ing. Ivanou Tužinskou. Na základě této smlouvy příkazník pro příkazce zajistí náležitosti směřující k poskytnutí finančních prostředků na akci: „Rančířov, chodník podél silnice III/03826“, a dále administraci projektu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje příkazní smlouvu č. 2024-005 s f. Ivana Tužinská s.r.o. na vyřízení dotací pro akci Rančířov, chodník podél silnice III/03826“. ZO tímto pověřuje starostu k podpisu příkazní smlouvy.  

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 135/2024 bylo schváleno.

 

13/2 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.: SD 010/2022.

Předsedající předkládá ZO ke schválení návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.: 010/2022 ze dne 9. 5. 2023 se zhotovitelem MŠ STAV s.r.o. na akci: „Oprava objektu Pístov u Jihlavy č. p. 218, parc. č. 770/2“. Jedná se zde o objekt „strážnice“ a především změnu úpravu doby plnění a úpravu ceny díla dle požadovaných víceprací objednatelem tedy obcí. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.   

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: SD 010/2022. ZO tímto pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 2 smlouvy.  Výsledek hlasování: Pro 7    Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 136/2024 bylo schváleno.

 

13/3 – Odsouhlasení řešení a CN pro objednání workoutových prvků.

Předsedající předkládá ZO ke schválení dle předchozího usnesení č. 121/2024 detailní návrh s osazením a cenovou nabídkou workoutových prvků od f. DietFitness s.r.o.. Jeden hlavní základní prvek bude o rozměru 16,0/2,2 (2,86)m. Tento bude osazen na zeleni mezi oplocením tenisového hřiště a rybníkem a to cca osově na střed tenisového hřiště. Jedná se o street workoutovou sestavu pro cvičence. Vedle bude směrem k přítoku osazen prvek - bradla. Za fotbalovou brankou bude osazen prvek - trojkladina.  Cenová nabídka činí v souhrnu za tyto prvky 437.900,- Kč bez DPH. Základní hlavní prvek vyžaduje povolení SÚ a to územním souhlasem. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.   

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje zřízení a nákup workoutových prvků dle detailního návrhu a CN od f. DietFitness s.r.o. s cenou 437.900,-Kč bez DPH. ZO tímto pověřuje starostu k objednání dle CN a zajištění povolení územním souhlasem u SÚ.     

 

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti 0   Zdrželi se 1

 

Usnesení č. 137/2024 bylo schváleno.

 

Předsedající ukončil ustavující zasedání zastupitelstva obce v 18:50 hod.

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 3. 2024

Zapisovatel:  Soňa Knížová