Oficiální stránky obce Rančířov

Pro zájemce o rybolov na bývalých vojenských rybnících platí tento rybářský řád:

V roce 2011 se budou roční povolenky na rybolov vydávat pouze občanům obce Rančířov, kteří mají v obci trvalý pobyt. Denní povolenky potom všem dalším zájemcům. 

1) OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI LOVU:

     Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Případné odpadky musí shromáždit v soudržném obalu a dopravit do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 238/91 sb. jako založení černé skládky a postihováno dle zákona 200/90 sb.- pokuta ve výši až 50.000,-Kč atd. Porušiteli tohoto ustanovení nebude OÚ Rančířov v budoucnu vydáno pověření k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Mládež do 13 let smí lovit v doprovodu a za dohledu osoby starší 18 let.

     S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním háčků a trýznit ponecháváním živých na suchu. Zakazuje se škrábání a kuchání ryb v katastru rybníků. Je též zakázáno stanování, táboření a rozdělávání ohňů. Majitel pověření ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti,vodním díle, na březích a zařízeních. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, při lovu přívlačí 20 metrů, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno.

2) RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU, NÁSTRAHY:

a) Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.

b) Je povoleno chytat na dva pruty, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky (pouze 1 rybář).

c) Děti do 15 let mají povoleno chytat pouze na jeden prut nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky.

d) Při chytání na dvojháček či trojháček na rybku lze použít jeden návazec.

e) Candát obecný, štika obecná, sumec velký, bolen dravý jsou hájeni od 1. 1. - 15. 6.

f) Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, při čemž nesmí být další pruty nastraženy k lovu.

g) Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.

h) Při lovu na bójku tato musí být pevnou součástí udice.

Je zejména zakázáno:

 • umísťování haltýřů a přechovávání ryb v nich
 • přechovávat ve vezírku více ryb, než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího
 • odnášet ulovené ponechané ryby od vody před jejich zapsáním do přehledu o úlovcích
 • směňování úlovků
 • vyhrazování míst k chytání bójemi
 • používání samoseků
 • lov ryb z loděk
 • lovit nástražní ryby do čeřínků od 1. 1. - 15. 6.
 • řezat vidličky z rostoucích stromů
 • používat co nástrahy krve, škrkavek, mlékárenských kalů a veškerých chráněných živočichů, včetně jejich vývojových stádií
 • vnadit krví, masem a směsmi z masa, mlékárenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií
 • mimo povolenou dobu lovu mít jakékoliv udice nahozeny do vod revíru, byť i  za účelem měření hloubky apod.
 • osobám mladším 15 let lov nástražních rybek do čeřínku, lov na živé i mrtvé části nástražných rybek
 • rybolov na přítoku (vyznačeno tabulemi) včetně nahazování za tabule (ve vodě jsou nataženy dráty a značné množství větví a kořenů, takže by docházelo ke zbytečnému poranění ryb).

Povinné náčiní:

 • rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zajišťování velikosti ulovených ryb, podběrák
 • pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku s kruhy, ryba umístěná ve vezírku je považována za rybu si ponechanou

3) MÍRA, POČET, EVIDENCE ÚLOVKŮ:

1) Lovné míry ryb:

candát obecný

lín obecný

tolstolobik

úhoř říční

štika obecná

jelec jesen

45 cm

25 cm

50 cm

50 cm

55 cm

25 cm

kapr obecný

amur

pstruh

sumec velký

bolen dravý

siven americký

50 cm

60 cm

25 cm

90 cm

45 cm

30 cm

nad 65 cm

nad 85 cm 

nad 90 cm 

se vrací vodě

se vrací vodě

se vrací vodě

 

2)  V jednom dnu si oprávněný k lovu může ponechat nejvýše 7 kg ryb, s výjimkou případu, kdy poslední chycenou rybou tuto hranici překročí- tuto rybu si ještě může v souladu s místním rybářským řádem ponechat. V tomto  úlovku smí být nejvýše 2 ks. ušlechtilých ryb (kapr, štika, candát, sumec, amur, pstruh, siven), v libovolné kombinaci. Při ulovení a ponechání si ryby podléhající lovné míře (viz Lovné míry ryb) je lovící povinen tuto zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením aktuálního data a délky ryby v cm. Před provedením zápisu nelze ulovenou rybu kamkoli odnášet, či ji svěřovat druhé osobě. Usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v nezměněném stavu.

4) KONTROLA A DOZOR:

     Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž a Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Při zjištění přestupku proti tomuto řádu či obecně platným předpisům, jsou kontrolní orgány dle zákona oprávněny odebrat pověření, rybářské náčiní, nářadí, úlovky a popř. uložit sankci dle platných předpisů.

5) CENY POVĚŘENÍ:

Sezónní povolenky se prodávají pouze občanům kteří mají trvalé bydliště v obci Rančířov.

Denní povolenky se prodávají všem zájemcům, kteří splňují výše uvedené podmínky.

sezónní

sezónní dětská (do 15 let)

denní

denní dětská

1200,-

 600,-

 400,-

 200,-

IV, IX, X

V, VI, VII, VIII

I, II, III, XI, XII

6.00 - 22.00

4.00 - 24.00

7.00 - 18.00

(letního času)

6) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

     Po skončení platnosti pověření, je nutno odeslat je jako přehled o úlovcích na adresu nebo do schránky OÚ Rančířov a to nejpozději do 30 ti dnů po ukončení platnosti. Při nedodření ustanovení bude další pověření prodáno, ale cena bude již o 20% vyšší. Zaslání přehledu o úlovcích je v zájmu každého rybáře, neboť na základě sumarizace ryb přistupuje vlastník k dalšímu zarybňování. Mezi výší odlovu a objemem nasazení ryb pochopitelně existuje přímá úměrnost – čím více ryb se odchytalo a skutečně vykázalo, tím více se jich musí nasadit.

 


NA POVOLENKU JE MOŽNO ULOVIT POUZE 20 KUSŮ UŠLECHTILÝCH RYB

NA DENNÍ POVOLENKU JE MOŽNO ULOVIT POUZE 1 KUS UŠLECHTILÉ RYBY

PO  UMÍSTĚNÍ POVOLENÉHO  POČTU RYB DO VEZÍRKU, JE DALŠÍ RYBOLOV ZAKÁZÁN !!!

POVOLENKA JE NEPŘENOSNÁ !!!

(denní povolenku je nutné vrátit nejpozději do 7 dnů na OÚ / možno též do schránky/)


 

RYBÁŘI !

Řádně si prostudujte rybářský řád, neboť svým podpisem na povolence jste potvrdili, že jste se s ním seznámili a budete jej dodržovat. Provedli jsme několik úprav směřujících především k ochraně přírody a velkých kaprů.

Dále chceme omezit rybářský tlak po vysazení ryb (doba hájení  nezbytně nutná.)

PETRŮV ZDAR !