Oficiální stránky obce Rančířov

Řád veřejného pohřebiště obce Rančířov


Obec Rančířov

  jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák.

č. 256/2001 Sb.,o pohřebnictví a o změně některých zákonů,

 ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)

 

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

 

Řád veřejného pohřebiště obce Rančířov

 

1. Zastupitelstvo obce Rančířov ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění  

     pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště obce Rančířov dne xx.xx.2021, pod číslem   

     usnesení  xx/2021

2. Řád veřejného pohřebiště Rančířov vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu kraje  Vysočina v Jihlavě ze

    dne 11.2.2021 vydaného pod č.j.: KUJI 12148/2021.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.  Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v

      samostatné působnosti obce.

2. Provozovatelem a správcem veřejných pohřebišť je obec Rančířov  IČ: 00839574 se sídlem: Rančířov 36   

     zastoupené starostou obce

Článek 2

Působnost řádu pohřebiště

1. Vysvětlení zkratek pojmů:

     a) Řád – Řád veřejného pohřebiště.

     b) Provozovatel pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména  ve smyslu § 16 dst.   

          1 zákona o pohřebnictví.

     c) Správce pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště ve smyslu § 18  odst. 2                           

          zákona o pohřebnictví.

2. Vymezení často používaných pojmů:

     a) Hrobka - nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na její stavebně

          technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

     b) Hrobové zařízení - např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba hrobu, které

         mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc).

     c) Rozptyl – anonymní rozptýlení zpopelněných lidských ostatků do společného hrobového místa (louky

          rozptylu) bez nároku na uzavření nájemní smlouvy.

    d) Vsyp – hrobové místo na vsypové louce s právem nájmu určené pro ukládání zpopelněných lidských

         ostatků bez urny. Na rozdíl od rozptylu popela na povrchtrávníku se jedná o hloubkové uložení

         popela do země pod odkrytý travní drn a není při něm potřeba předchozí úpravy popela ani

          rozptylového aparátu. Vsyp popela umožňuje určit na základě nájemní smlouvy k vsypovému místu

          na šachovnicovitě rozčleněné zatravněné ploše konkrétní, např. rodinné místo, na které může být

          postupně uloženo více příbuzných nebo sobě blízkých osob.

3. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují

     a) na veřejné pohřebiště v obci  v k.ú.Rančířov, (dále jen ústřední pohřebiště), na parcelách  číslo: 80/4   

     jehož součástí jsou:

       I. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů

      II. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek

     III. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

      IV. společné hroby pro ukládání nezpopelněných lidských ostatků (kostnice)   

      b) a na veřejné pohřebiště v místní části, na parcele číslo: 80/4 jehož součástí jsou:

       I. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů

      II. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

4. Vnější hranice těchto pohřebišť jsou vymezeny oplocením, zdí.

    

5. Řád je závazný pro provozovatele – obec, pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele

    pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb,

    návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo

    nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.

6. Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém jinak, tak mají  přednost v pořadí:

     samotná nájemní smlouva, Řád, zákon o pohřebnictví a občanský zákoník. Smlouva i řád nesmějí být v

     rozporu se zákonem nebo být proti zákonu – speciálnímu i obecnému. Zvláštní ustanovení mají vždy

     přednost před obecnými, a to i když jsou uvedena v jednom dokumentu. Pokud není v žádném dokumentu

     nějaká věc upravena, řídíme se pravidly uvedenými v právních předpisech.

 

Článek 3

Rozsah poskytovaných služeb

1. Na pohřebištích obce Rančířov jsou poskytovány zejména tyto základní služby:

     a) nájem hrobového místa

     I. pro hroby, hrobky

    II. pro uložení lidských ostatků v urnách

    b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení

    c) údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě)

    d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště

    e) zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky  nebezpečných odpadů

   f) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu

    g) údržba a úprava společných hrobů

    h) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti

2. Na pohřebištích obce Rančířov jsou poskytovány doplňkové služby na žádost nájemce, které nejsou

     kalkulovány v ceně nájmu, jako například:

     a) manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště

     b) výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací

     c) pohřbívání

     d) provádění exhumací

     e) ukládání lidských ostatků

     f) údržba a úprava hrobových míst

3. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude provozovatel  pohřebiště postupovat nejen

     podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu čl. 24 a 30 bilaterální českoněmecké Smlouvy o dobrém

     sousedství a přátelské  spolupráci č. 521/1992 Sb. Řešení všech problémů spojených s péčí o opuštěné

     německé hroby by mělo probíhat v duchu smíření. Podrobnosti viz Příručka pro obce k péči o opuštěné

     německé a další hroby v České republice, Úřad vlády, Praha 2017.

4. V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice č.j. H555J2JI3906S/10-Val, je na základě zákona  

     256/2001 Sb. o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na

     ústředním pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 12 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů

     hlubokých dva metry.                                                                                                                                                                                 

5. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbeni, ale pouze se

     souhlasem provozovatele pohřebiště. Den před přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit

     provozovateli kopii Listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží minimálně po tlecí dobu v příloze hřbitovní

     knihy.

Článek 4

Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků,

způsob a pravidla užívání zařízení

1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné (v ojedinělých případech může být i veřejným prostranstvím podle

     zákona o obcích – pak se ovšem čl. 4.1 nepoužije): V zimním období od 8.00 do 17.00 V letním období od    

     07.00 do 20.00. V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle od 6.00 do 21.00

     Letní období je vymezeno platností letního času.

2. Provozovatel je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním  povolením.

3. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.

4. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno.

5. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část

    dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, manipulování se zetlelými,

    nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud

    nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních

     komunikací pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.

6. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

7. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno

     požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.

8. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem rovozovatele

    po předchozí úhradě úplaty dle ceníku a za podmínek stanovených provozovatelem. Jde zejména o  

    dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných

     případech může provozovatel pohřebiště povolit výjimku.

9. Na pohřebišti není dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů, kteří jsou úplaty

     zproštěni. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

10. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách,

       skateboardech apod.

11. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto  místo, řídit se

       Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně, používat audio

      a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo

      odpadové nádoby, nechat  volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho

      vybavení  k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

13. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není

       dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.

14. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem

      zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel  může v odůvodněných případech používání svítidel na

      pohřebišti omezit nebo i zakázat.

15. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem

       hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z

       pohřebiště – mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu,

       je nutno toto opatření respektovat.

16. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.

17. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který  stanoví tento Řád

       a provozovatel .

18. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu

       provozovatele pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště ani  

       hrobových místech a hrobových zařízeních.

19. Na pohřebišti rovněž není dovoleno pořádat presentační akce soukromých subjektů  zaměřené na výkon

       následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny podnikatelské subjekty, které  

       chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči

       provozovateli  pohřebiště.

23. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny

      tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami, upravujícími takovou

      činnost, dodržovat tento Řád a to vždy  s vědomím provozovatele pohřebiště, nebo s jeho předchozím

       souhlasem, jeli ho dle

      tohoto řádu potřeba.      

Článek 5

Povinnosti provozovatele a správce pohřebiště

1. Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:

    a) Všem osobám - zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového

         místa.

    b) Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech

        účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou zemřelé

        osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s

        projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li provozovateli /správci známa.

    c) Provozovatel / správce pohřebiště vede evidenci související s provozováním.

    d) Ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny popřípadě i doklady o zpopelnění dle archivačního a

         skartačního řádu obce.

    e) Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště. Stížnosti vyřizuje

        provozovatel pohřebiště obec Rančířov. Rozhoduje ve sporech mezi nájemci hrobových míst a správcem.

    f) Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst.

        Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu

        pohřebiště a evidence volných míst.

    g) V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu

         známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti

          obvyklém.

    h) V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a je

         bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační

         povinnost.

2. Provozovatel  pohřebiště je povinen zejména:

      a) Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytýčit – označit

          schématickým plánkem, číselně označit, vyčistit) tak, aby se minimalizoval negativní dopad na již

          existující hrobová místa. Pronajímat tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek,

          stanovených zákonem o pohřebnictví a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny

          hrobových míst stejného charakteru a rozměrů.

     b) Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky,

         exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly, uložení uren). Tuto povinnost může

          zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí.

    c) Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů příslušného správního

         orgánu, provádět úklid cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí

         v rozsahu stanoveném smlouvou, dbát na úpravu pohřebiště a předkládat obci/m návrhy na rozvoj

         a modernizaci pohřebiště.

    d) Zajišťovat sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně odpadů biologicky

         nebezpečných.

    e) Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných

         hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.

     f) Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v

         rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto

         Řádem.

     g) Spolupracovat při provádění evidence a vyřizování stížností včetně reklamací souvisejících se správou

          pohřebiště.

     h) Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením.

          Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti

          obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.

      i) Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do

          hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště,

          mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení a hrobek v sousedství avšak jen na dobu nezbytně

          nutnou.

      j) Písemně (protokolárně) předložit provozovateli pohřebiště obce alespoň 1x ročně návrh na předání

         náhrobků a ostatního hrobového zařízení, které si nájemce neodebere, nebo nezajistí prokazatelně jeho

         odstranění do 30-ti dnů po skončení  nájmu, ač byl k tomu vyzván.

                   

Článek 6

Užívání hrobového místa

1. Žádný zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného  hrobového místa, nebo

     na jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového místa.

2. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi

     pronajímatelem – provozovatelem pohřebiště. Smlouva o nájmu musí  mít písemnou formu a musí

     obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného.

3. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli

     pohřebiště zejména tyto údaje:

    a) jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti uloženy, místo a

         datum jejího narození a úmrtí,

    b) List o prohlídce zemřelého,

    c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků, datum uložení  

        lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového

        místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh

        a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení,

    d) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly  

         touto nemocí nakaženy,

     e) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, jde-li o  

         fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby

          nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,

     f) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně  smlouvy,

     g) údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku,

          pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum

          narození.

     h)  jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou po smrti

           nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat v nájmu.

4. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit

     provozovateli pohřebiště.

5. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o

     nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště v čl. 3.

6. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:  pro hrob na 12 let pro hrobku novou na 12 let

7. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na místě

     hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a

     vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny provozovatele

     pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

8. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště

     novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku

      nebo hrobového zařízení  povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do

      vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

10. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na

     přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením

     práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení

     a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo

     škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.

11. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu

     stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:

      a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,

      b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by  narušoval svým vzhledem

          okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání

          trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil

          užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,

     c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které          

         narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto  předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel

         pohřebiště oprávněn tak učinit sám.

12. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení  pokud je narušena  jeho stabilita a

       ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené

       ve výzvě provozovatele, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko

       nájemce hrobového místa.

13. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je  opírat o sousední hrobová

       zařízení.

14. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky.  Se zpopelněnými lidskými

       ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na  pohřebišti pouze s vědomím provozovatele .

15. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené  Provozovatelem, tyto čísla

       nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě

       vhodně umístěný  odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkající se upozornění nájemce na skončení

      doby nájmu.

16. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu  k vyklizení hrobu od movitých i

       nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při skončení nájmu předá nájemce hrobové místo

       vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení nebo hrobky si nájemce vezme

       vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493

       občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.

17. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na  dosavadním místě. Při nájmu

       hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň

       dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do společného hrobu téhož

       pohřebiště.

                                                 Článek 7

Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

 

18. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již  existujících je oprávněn

       pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném  předchozím souhlasu nájemce hrobového místa

       a provozovatele pohřebiště za jím stanovených podmínek.

19. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel v rozsahu:

       a) Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů,

           odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob

           uložení zeminy a odpadu  při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly

           hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.

      b) Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a

           nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.

      c) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí

           minimálně 80 cm.

       d) Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného

            proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva.

       e) Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

        f) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

20. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě je

       vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo

       tyto práce provádí povinen činit tak  dle pokynů provozovatele pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.

21. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a

       místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen

       ohlásit provozovateli  pohřebiště a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu,

       včetně odpadu biologicky nebezpečného, vzniklého při pracích na hrobovém místě,  pokud tak neučinil na

       vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit

       předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.

22. Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením provozovatele

       pohřebiště.  Provozovatel může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně

       odstranit takovou  výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.

23. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s

       provozovatelem a nájemcem hrobového místa.

 

                                                    Článek 8

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

 

1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je oprávněn

     pouze provozovatel pohřebiště nebo správce pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě

     smlouvy  s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky (viz čl. 9).

2. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel dbá na to, aby převzetí ezpopelněných

     lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se

     jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo

    objednávky a smluvní strany); u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s

    identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související s provozováním

     pohřebiště.

4. V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel úhradu

    nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo  jiné zmocněné osoby. Nepožádá-li nikdo o uzavření

    nájemní smlouvy k předmětnému  místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností

    provozovatele o toto místo pečovat.

5. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými  lidskými ostatky v rámci

     pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího  souhlasu provozovatele pohřebiště.

6. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné

    pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového

    hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz   

    exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele

    pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy

    skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1

    občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně

    požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.

7. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelení v krematoriu  je zakázáno. Výjimky dle

     individuální žádosti může podle Čl. 11 schválit pouze provozovatel pohřebiště.

8. Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem

     narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební  služby.

9. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době

    zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2

    držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných

    materiálů. Kovový díl (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně.

10. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce

      rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků  rozložitelné plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze

      které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez chemických příměsí.

11. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek.

12. Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů.

13. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:

       a) vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna

          poloviční zinková vložka, nebo

       b) kovové, nebo

       c) dle ČSN Rakve.

14. Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85 m.

 

Článek 9

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem

pohřební služby

1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků,     

     nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží v   

     dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky

    a) písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení  o otevření hrobu nebo

         hrobky provozovatelem pohřební služby,

    b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu o vypravení  

         pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,

    c) doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti

         vykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z  

         živnostenského rejstříku),

     d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a

          s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,

     e) osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků od

          zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat,

      f) doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,

      g) návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřební včetně fotografií  příslušného hrobového

          místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně  sousedících hrobů.

2. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem pohřebiště

     seznámen s řádem pohřebiště, místními  podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a

     nezávadné otevření  hrobu nebo hrobky.

3. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel pohřebiště je

    oprávněn kdykoli

a) zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy proti

     pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka  provozovatele pohřební služby,

b) požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce

     neprodleně pozastavit.

4. Provozovatel pohřebiště může po dohodě s provozovatelem pohřební služby vybavit jeho zaměstnance

     pověřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními pomůckami, potřebnými nástroji a nářadím.

5. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud

     příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci  s nezetlelými lidskými ostatky.

6. Provozovatel pohřebiště může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody, např.

    bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo k

    narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových

     srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.

7. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně

     1,2 m.

8. Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný

      pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

9. Náklady vzniklé provozovateli i pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o

     otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše  

      uvedené a další související služby.

 

Článek 10

Dřeviny a lavičky

1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele . Jedná se o dřeviny, které by v

     budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat

     bezpečnost návštěvníků.

2. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže k tomu,   

   že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků.

 

3. Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejíž výsadbě nedal

    souhlas.

4. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně přírody a krajiny).

5. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.

6. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé  zeleně bez předchozího

     souhlasu provozovatele .

7. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel, nebo osoba, které k tomu udělí provozovatel

     souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu.

8. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.

9. Jednoduché práce nutné k udržování a okrášlování hrobových míst a hrobového zařízení provádějí nájemci

     nebo podnikající fyzické či právnické osoby nájemcem pověřené.

 

 

 

 

 

Článek 11

Sankce

 

1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých

     přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v

     tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního  aktu.

2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví

    a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s  lidskými pozůstatky nebo lidskými  ostatky na pohřebišti způsobem  

         dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,

    b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo

         urnu s lidskými ostatky,

    c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně

        provádí exhumaci,

3. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

 

Článek 12

Ostatní ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí  zákonem o pohřebnictví.

2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení

     uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.

3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí obec Rančířov.

4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.

.

Článek 13

Zrušující ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád  pohřebiště, schválený obcí Rančířov , ze dne 10.12.2001, pod číslem usnesení  2/2001

 

Článek 14

Závěrečné ustanovení

1. Tento řád je účinný dnem 19.3.2021.

2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu Rančířov  po dobu 15-ti dnů a po

    celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na  pohřebišti na místě obvyklém.

 

V Rančířově dne 4.3.2021                                                                                      Starosta obce Rančířov

                                                                                                                                                 Pech Jaroslav