Oficiální stránky obce Rančířov

Zápis z 8. zasedání ZO

4. 3. 2024

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Rančířov ze dne 26. 2. 2024

 

1. Zahájení osmého zasedání ZO

Zasedání Zastupitelstva obce Rančířov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:02 hodin starostou obce Jaroslavem Cahou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Reného Svobodu a Bohumíra Crhána a zapisovatele paní Soňu Knížovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Ověřovatelé a zapisovatel byli zvolení dle návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov určuje ověřovateli zápisu Reného Svobodu a Bohumíra Crhána a zapisovatelem Soňu Knížovou.

 

Výsledek hlasování:  Pro 7     Proti  0     Zdrželi se 0

Usnesení č. 113/2024  bylo schváleno.

 

3. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Do bodu 11. „Různé“, byl před jednáním přidán návrh na záměr k projednání na 11/1 - osazení workoutových prvků, 11/2 - regeneraci stávajícího tenisového hřiště mokrou cestou dle cenových nabídek a 11/3 – darovací smlouva pro Oblastní charitu Jihlava. Předsedající dal následně hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje program 8. zasedání dle pozvánky.

           

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti   0    Zdrželi se  0

Usnesení č. 114/2024 bylo schváleno.

 

 

4. Návrh na záměr – pronájem pozemku parc. č. 351/55 o výměře 238 m2 a parc. č. st. 312 o výměře 22 m2 v k. ú. Rančířov. 

Předsedající přednesl ZO záměr na pronájem výše uvedených pozemků za cenu v místě obvyklou 3 Kč/m2. Jedná se o pozemek v zahrádkářské kolonii podél komunikace I/38, kdy původní nájemce podal výpověď z nájemní smlouvy na pozemky dne 7. 12. 2023. Žádost o pronájem těchto pozemků podala J.P. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje záměr na pronájem pozemků parc. č. 351/55 (238m2) a parc. č. st. 312 (22m2) pro J.P. za cenu v místě obvyklou 3,-Kč/m2. ZO tímto pověřuje starostu k zajištění a podpisu nájemní smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 115/2024 bylo schváleno.

 

5. Seznámení ZO s rozpočtovým opatřením č. 5/2023.

Předsedající dává na vědomí a seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením č. 5/2023 ze dne 11. 12. 2023 a to na základě usnesení č. 26/2022.

 

6. Návrh na schválení žádosti Integračního centra Sasov z. ú. o finanční příspěvek na provoz služeb v denním stacionáři pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra.

 

Předsedající předložil k projednání a schválení ZO návrh na schválení žádosti o příspěvek – viz výše s tím, že ho navrhuje ve výši 20.000,- i s ohledem na to, že dlouhodobě zajišťují klienty i z naší obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje příspěvek ve výši 20.000,-Kč pro Integrační centrum Sasov z. ú.

 

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 116/2024 bylo schváleno.

 

 

7. Schválení dvou příkazních smluv s f. AUTHORIA, s. r.  o. na vyřízení dotací pro objekt Rančířov č. p. 36.

Předsedající předložil ZO ke schválení dvě příkazní smlouvy na vyřizování dotací. Jedna smlouva je z operačního programu Životní prostředí a druhá je z Národního plánu obnovy v rámci výzvy „Budování kapacit dětských skupin.“ Tyto smlouvy jsou s f. AUTHORIA, s. r. o., která je zastoupena jednatelkou Ing. Marií Rubišarovou Medovou. Na základě těchto smluv příkazník pro příkazce zajistí záležitosti směřující k poskytnutí finanční dotace na akci „Přístavba na parc. č. 311/2 k objektu Rančířov č. p. 36 na parc. č. st. 53 a jeho opravu, s vestavbou do podkroví“. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje obě příkazní smlouvy s f. AUTHORIA, s. r. o. na vyřízení dotací pro akci „Přístavba na parc. č. 311/2 k objektu Rančířov č. p. 36 na parc. č. st. 53 a jeho opravu, s vestavbou do podkroví“. ZO tímto pověřuje starostu k podpisu příkazních smluv.  

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 117/2024 bylo schváleno.

 

 

8. Návrh na schválení nájemní smlouvy na objekt strážnice.

Předsedající předložil ZO ke schválení připravený text návrhu nájemní smlouvy k pronájmu objektu bývalé strážnice po celkové opravě na parc. č. st. 218 o výměře 204 m2 a dále části pozemku parc. č. 770/2 o výměře 961 m2. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje text návrhu nájemní smlouvy k pronájmu opraveného objektu bývalé strážnice na parc. č. st. 218 vč. okolního pozemku pro budoucího možného nájemce. ZO tímto pověřuje starostu k dalším krokům vedoucím k pronajmutí tohoto objektu.     

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 118/2024 bylo schváleno.

 

9. Schválení dodatku k nájemní smlouvě – navýšení nájmu o inflaci.

Předsedající předkládá ZO k projednání a schválení dodatek č. 3  ke smlouvě o nájmu nebytových prostor dle uzavřené smlouvy ze dne 1. 12. 2012 s dodatkem č. 1 ze dne 26. 1. 2013. Dodatek řeší vzájemně dohodnuté navýšení nájemného o inflaci s účinností od 1. 1. 2024 a to o 10,7%. V tomto případě schválení dodatku č. 3 se nejedná o podstatné náležitosti smlouvy, ale pouze o vzájemně dohodnuté procentuální navýšení s přihlédnutím k míře vyhlášené inflace dle čl. IV odst. 2 základní smlouvy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.   

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor dle uzavřené smlouvy ze dne 1. 12. 2012 s dodatkem č. 1 ze dne 26. 1. 2013 a pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 3 smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 119/2024 bylo schváleno.

 

 

10. Návrh na mimořádnou odměnu zaměstnanci – technický pracovník spojenou s proplacením odměny za přesčasovou práci s hotovostí při zimní údržbě.

 

Předsedající veřejně pochválil obětavého zaměstnance OM a předložil ZO k projednání a schválení mimořádné odměny pro našeho zaměstnance na pozici technického pracovníka ve výši 10.000,-Kč za příkladné a nadstandardní zvládnutí zimní údržby a to hlavně u dvou nestandardních kalamitních stavů. Dále dle pracovních výkazů 07/2023 až 01/2024 navrhuje proplacení 180 hod. tzn. všech přesčasových hodin nad rámec pracovní doby zaměstnance, jelikož v tomto objemu není možné si vybrat náhradní volno s ohledem na další pracovní vytížení a činnosti pro obec. Tyto přesčasové hodiny budou proplaceny vypočítanou částkou  průměrného hodinového výdělku hrubého. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.    

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje vyplacení mimořádné odměny zaměstnanci na pozici technický pracovník.

 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 120/2024 bylo schváleno.

 

11. Různé:     Na program schůze bylo zařazeno a schváleno v programu zasedání

 

11/1 – Osazení workoutových prvků

 

Předsedající předkládá ZO ke schválení záměr na osazení workoutových prvků. Jeden základní prvek rozměru 10,0/3,8 m by mohl být v prostoru podél tenisového hřiště mezi oplocením a rybníkem. Jednalo by se o jednu osazenou street workoutovou sestavu pro cvičence s možností doplnění i rybích schůdků. Dále je představen záměr osazení například tří venkovních fitness a posilovacích strojů. Osadit by bylo možné také za fotbalovou branku prvek prolézací dřevěné konstrukce.  Pokud by tento navržený záměr byl ZO schválen dojde následně k finalizaci návrhů řešení s lokací umístění před dalším schvalovacím procesem. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.   

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje záměr na zřízení workoutového hřiště. ZO tímto pověřuje starostu k dalším krokům vedoucím k finálnímu schválení detailního řešení v ZO.     

 

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti 0  Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 121/2024 bylo schváleno.

 

11/2 - regeneraci stávajícího tenisového hřiště mokrou cestou dle cenové nabídky

 

Předsedající předkládá ZO ke schválení objednání regenerace stávajícího tenisového hřiště mokrou cestou v rámci větší údržby tohoto hřiště nad rámec pravidelné roční údržby, jelikož je nutno po cca 10 letech zajistit funkčnost povrchu a hlavně odtokové poměry, kdy toto hřiště již vykazuje snížené vsakování vlivem zanesení prachu a mechu. Byly zajištěny dvě CN a to jedna 87.062,-Kč bez DPH a druhá 68.600,-Kč bez DPH.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.   

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje provedení regenerace tenisového hřiště mokrou cestou a to dle předložené CN f. FM-Credit s.r.o. IČ:27689166 (zastoupena Marcelem Freiem) za 68.600,-Kč bez DPH a pověřuje starostu k provedení objednávky.

 

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti 0  Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 122/2024 bylo schváleno.

 

11/3 – Schválení darovací smlouvy

 

Předsedající předkládá ZO ke schválení darovací smlouvu pro Oblastní charitu Jihlava na zajištění charitních služeb střediska Bárka – domácí hospic při Oblastní charitě Jihlava ve výši 8.500,-Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.   

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje darovací smlouvu pro Oblastní charitu Jihlava, kdy darem je finanční částka ve výši 8.500,-Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 

Výsledek hlasování: Pro 7    Proti 0  Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 123/2024 bylo schváleno.

 

12. Diskuze a závěr

Předsedající zahájil diskuzi a vyzval přítomné k podávání dotazů či různým podnětům.

 

1. Podnět na nákup kompostérů za finanční podpory z programu MŽP. Bude v nejbližších dnech řešeno dotazníkem pro občany, aby byl zjištěn zájem.

2. Diskuze

 

Předsedající ukončil ustavující zasedání zastupitelstva obce v 19:05 hod.

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 2. 2024

 

Zapisovatel:  Soňa Knížová