Oficiální stránky obce Rančířov

Zápis ze 7. zasedání ZO

13. 12. 2023

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Rančířov ze dne 7. 12. 2023

 

1. Zahájení sedmého zasedání ZO

Zasedání Zastupitelstva obce Rančířov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin starostou obce Jaroslavem Cahou („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Reného Svobodu a Bohumíra Crhána a zapisovatele paní Soňu Knížovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Ověřovatelé a zapisovatel byli zvolení dle návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov určuje ověřovateli zápisu Reného Svobodu a Bohumíra Crhána a zapisovatelem Soňu Knížovou.

Výsledek hlasování:  Pro 6     Proti  0     Zdrželi se 0

Usnesení č. 100/2023  bylo schváleno.

 

3. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Do bodu 16. „Různé“, byl před jednáním přidán záměr k projednání a schválení poskytnutí daru občanům obce v rámci vyhlášky o místním poplatku za odpadové hospodářství pro rok 2023, dále pak projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SD 010/2022 ze dne 9. 5. 2023 s MŠ STAV s.r.o. na opravu objektu “strážnice“. Předsedající dal následně hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje program 7. zasedání dle pozvánky, včetně doplnění bodu 16.“Růžné“.

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti   0    Zdrželi se  0

Usnesení č. 101/2023 bylo schváleno.

 

4. Návrh na schválení žádosti fotbalistů o příspěvek na chod a vybavení oddílu malé kopané ve výši 15.000,-Kč.

Předsedající předložil k projednání a schválení ZO návrh na schválení žádosti o příspěvek – viz výše s tím, že na nových dresech figuruje logo i název obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje příspěvek ve výši 15.000,-Kč pro oddíl malé kopané.

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 102/2023 bylo schváleno.

 

5. Návrh na záměr – pronájem pozemku parc. č. 351/17 o výměře 504 m2 a parc. č. st. 148 o výměře 57 m2 v k. ú. Rančířov. 

Předsedající přednesl ZO záměr na pronájem výše uvedených pozemků za cenu v místě obvyklou 3 Kč/m2. Jedná se o pozemek v zahrádkářské kolonii podél komunikace I/38, kdy původní nájemce podal výpověď z nájemní smlouvy na pozemky dne 4. 9. 2023. Žádost o pronájem těchto pozemků podali manželé S.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje záměr na pronájem pozemků parc. č. 351/17 (504m2) a parc. č. st. 148 (57m2) pro manžele S. za cenu v místě obvyklou 3,-Kč/m2. ZO tímto pověřuje starostu k zajištění a podpisu nájemní smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 103/2023 bylo schváleno.

 

6. Návrh na záměr a schválení návrhu kupní smlouvy na pozemek dle GPL parc. č. 93/3. 

Předsedající předložil ZO návrh na záměr a návrh kupní smlouvy na odkup odděleného pozemku parc. č. 93/3 dle GPL od Johannes Kinsky, s.r.o., IČ 26960061 v k. ú. Rančířov. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází obecní komunikace a plánuje se zde i nové místo pro vybudování kontejnerového stání. Kupní cena za pozemek dle GPL parc. č. 93/3 (628m2 – 300,-Kč/m2) je 188.400,-Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje záměr a návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemku p. č. 93/3 v k. ú. Rančířov od Johannes Kinsky, s.r.o. do majetku obce za cenu 188.400,-Kč. ZO tímto pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 104/2023 bylo schváleno.

 

7. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene pro EG. D, a.s.

Předsedající předložil ZO ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č.:JI-014330091548/001-ADS  se společností EG. D, a.s. na kabelové vedení NN po pozemcích parc. č. 251/2 a 251/3 v k. ú. Rančířov dle GPL za jednorázovou úplatu  za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-Kč bez DPH. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro EG. D, a. s. č.: JI-014330091548/001-ADS.   

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 105/2023 bylo schváleno.

 

8. Návrh na projednání a schválení rozpočtu Obce Rančířov na rok 2024 s rozpočtovými výhledy na rok 2025 a 2026.

Předsedající předložil ke schválení zastupitelstvu obce návrhy rozpočtů s tím, že tyto totožné návrhy visí na úřední desce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a občanům sdělit svá stanoviska nebo návrhy na změny. Žádné návrhy vzneseny nebyly.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov na svém zasedání dne 7. 12. 2023 projednalo a schválilo zveřejněný rozpočet obce Rančířov na rok 2024, včetně rozpočtových výhledů na rok 2025 až 2026.

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 106/2023 bylo schváleno.

 

9. Návrh na schválení nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2024 obce Rančířov o místním poplatku ze psů.

Předsedající předložil ZO k projednání a schválení novou Obecně závaznou vyhlášku č.1/2024 o místním poplatku ze psů. Tato vyhláška je vydávána na doporučení MV z důvodu novely zákona o místních poplatcích, který parlament ČR schválil 13. 7. 2023 a kdy by měla vyhláška odpovídat nové právní úpravě účinné od

1. 1. 2024. Sazba poplatku činí 100,-Kč/pes/rok, pro osobu starší 65 let je sazba poplatku 50,-Kč/pes/rok.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2024 obce Rančířov o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2024.

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 107/2023 bylo schváleno.

 

10. Návrh na schválení nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2024 obce Rančířov o místním poplatku z pobytu.

Předsedající předložil ZO k projednání a schválení novou Obecně závaznou vyhlášku č.2/2024 o místním poplatku z pobytu. Tato vyhláška je vydávána na doporučení MV z důvodu novely zákona o místních poplatcích, který parlament ČR schválil 13. 7. 2023 a kdy by měla vyhláška odpovídat nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2024. Sazba poplatku činí 10,-Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2024 obce Rančířov o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 1. 2024.

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 108/2023 bylo schváleno.

 

 

11. Návrh na schválení nové Obecně závazné vyhlášky č. 3/2024 obce Rančířov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Předsedající předložil ZO k projednání a schválení novou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2024 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška je vydávána na doporučení MV z důvodu novely zákona o místních poplatcích, který parlament ČR schválil 13. 7. 2023 a kdy by měla vyhláška odpovídat nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2024. Sazba poplatku činí 300,-Kč/os/rok, s tím že je osvobozena osoba starší 75 let, včetně roku, ve kterém se tohoto věku dosáhne a další osvobození dle čl. 6.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2024 obce Rančířov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od

1. 1. 2024.

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 109/2023 bylo schváleno.

 

 

12. Návrh na záměr a schválení návrhu kupní smlouvy s Lesy ČR, s. p. 

Předsedající předložil ZO návrh na záměr a návrh kupní smlouvy na odkup oddělených pozemků parc. č. 680/30 (646 m2) a parc. č. 711/11 (848 m2) dle GPL č.584-19126/2023 a dále parc. č. 680/32 (2 670 m2) a parc. č. 711/15 (359 m2) dle GPL č.589-818/2023 od Lesy ČR, s. p., IČ 42196451 v k. ú. Rančířov. Jedná se o pozemky, na kterém se nachází nezpevněná komunikace a areál nádrží ORL, je zde vypracován znalecký posudek č.4491/239/2023 ze dne 24. 10. 2023. Kupní cena za všechny pozemky je celkem 570.000,-Kč (4 523m2 – 126,-Kč/m2). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje záměr a návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemků parc. č. 680/30, 680/32, 711/11 a 711/15 v k. ú. Rančířov od Lesy ČR, s. p. do majetku obce za cenu 570.000,-Kč. ZO tímto pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 110/2023 bylo schváleno.

 

13. Seznámení ZO s rozpočtovým opatřením č. 4/2023.

Předsedající dává na vědomí a seznamuje ZO s rozpočtovým opatřením č. 4/2023, na základě usnesení č.26/2022.

 

14. Seznámení ZO s přesunem volných finančních prostředků 341.000,-Kč u J&T bank.

Předsedající dává na vědomí a seznamuje ZO na základě usnesení č.26/2022 s přesunem finančních prostředků  341.000,- Kč na běžném účtu u J&T bank do J&T Bond OPF.

 

15. Seznámení ZO s podepsáním přílohy č. 21 smlouvy na vývoz odpadu se SMJ s.r.o.

Předsedající na základě usnesení č.26/2022 dává na vědomí a seznamuje ZO s tím, že podepsal přílohu č. 21 smlouvy č. 200825 o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu se SMJ s. r. o.. Jedná se o stanovení úplaty za zbytkový komunální odpad (likvidace 875,-Kč/t, na rekultivaci skládky 145,-Kč/t, za svoz z nádob 13,-Kč/ks). Dále pak separovaný odpad – za 1 vývoz kontejneru (sklo 225,- papír 257,- plasty 257,- bioodpad 245,-). Součástí je i pak pronájem kontejnerů za 950,-Kč/ks/rok.

 

16. Různé:     Na program schůze bylo zařazeno a schváleno v programu zasedání

 

16/1 Poskytnutí daru občanům obce v rámci vyhlášky o místním poplatku za odpadové hospodářství pro rok 2023.

Předsedající předkládá ZO ke schválení poskytnutí daru občanům obce v rámci vyhlášky o místním poplatku za odpadové hospodářství za rok 2023, kdy je dar na jednotlivého občana obce do 75 let v částce 40,-Kč/rok a dar na občana obce od 75 do 90 let v částce 340,-Kč/rok. Tento dar obec poskytuje z toho důvodu, že dříve ZO schválená vyhláška pro rok 2023 nevstoupila v platnost, ale občané podle této vyhlášky poplatek již zaplatili. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.   

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje poskytnutí daru občanům obce v rámci vyhlášky o místním poplatku za odpadové hospodářství za rok 2023, kdy je dar na jednotlivého občana obce do 75 let v částce 40,-Kč/rok a dar na občana obce od 75 do 90 let v částce 340,-Kč/rok.

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 111/2023 bylo schváleno.

 

16/2 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.:SD 010/2022 .

Předsedající předkládá ZO ke schválení návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 010/2022 ze dne 9. 5. 2023 se zhotovitelem MŠ STAV s.r.o. na akci: „Oprava objektu Pístov u Jihlavy č. p. 218, parc. č. 770/2“ – objekt „strážnice“. Jedná se především o úpravu doby plnění a úpravu ceny díla dle požadovaných víceprací objednatelem, tedy obcí. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.   

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rančířov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: SD 010/2022.

Výsledek hlasování: Pro 6    Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 112/2023 bylo schváleno.

 

17. Diskuze a závěr

Předsedající zahájil diskuzi a vyzval přítomné k podávání dotazů či různým podnětům.

1. Podnět na …………………

2. Diskuze ……………..

 

Předsedající ukončil ustavující zasedání zastupitelstva obce v 18:55 hod.

 

Zapisovatel:  Soňa Knížová

 

 

Ověřovatelé:             René Svoboda, Bohumír Crhán

 

Starosta:    Jaroslav Caha