Oficiální stránky obce Rančířov

Pozvánka a program na 11. zasedání zastupitelstva obce Rančířov

20. 6. 2024

Pozvánka a program na 11. zasedání zastupitelstva obce Rančířov

ve čtvrtek 20. 06. 2024 od 18.00 hod. na OÚ Rančířov

 

Navržený program:

  1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
  3. Schválení programu.
  4. Záměr obce na pronájem pozemku parc. č. 869/16 o výměře 16 m2.
  5. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku od Min. obrany parc. č. 484/3 o výměře 1061 m2 v k.ú Rančířov.
  6. Schválení Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě 1847/2002
  7. Schválení záměru o výpůjčce pozemků parc. č. 859/2  o výměře 2480 m(zábor 85 m2) a  parc. č. 859/1  o výměře 1954 m(zábor 126 m2)  v k. ú. Rančířov, z důvodu výstavby mostu ev. č. 03826-1
  8. Schválení Smlouvy o podmínkách odběru elektrické energie
  9. Různé
  10. Diskuse

 

 

 

V Rančířově dne 12. 6. 2024                                                Caha Jaroslav                 

                                                                                                   starosta