Oficiální stránky obce Rančířov

Pozvánka a program na 10. zasedání zastupitelstva obce Rančířov

20. 5. 2024

Pozvánka a program na 10. zasedání zastupitelstva obce Rančířov

v pondělí 20. 05. 2024 od 18.00 hod. na OÚ Rančířov

Navržený program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
 3. Schválení programu.
 4. Záměr obce na pronájem pozemku parc. č. 351/27 a st. 168 
 5. Schválení návrhu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 863/5 v k.ú Rančířov
 6. Žádost o odkup pozemku parc. č. 351/39.
 7. Projednání a schválení návrhu závěrečného účtu za rok 2023.
 8. Projednání a schválení účetní závěrky obce rok 2023 – Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a přílohu - inventuru obecního majetku za rok 2023.
 9. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2023.
 10. Projednání a schválení zprávy o přezkoumání obce za rok 2023.
 11. Projednání a schválení přijatých opatření k zjištěným chybám a nedostatkům uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023.
 12. Odměna ZO pro fotbalové družstvo malé kopané za příkladné reprezentování obce.
 13. Projednání a schválení Řádu veřejného pohřebiště
 14. Návrh na kácení usychající stromů nad dětským hřištěm na návsi – směr z vesnice
 15. Projednání a schválení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Povodí Moravy, s.p.
 16. Návrh na schválení smlouvy č. JI-014330088644/002-ADS o zřízení věcného břemena pro distribuční soustavu f. EG.D, a.s. 
 17. Schválení záměru podání žádosti a provedení stavby, v případě splnění podmínek dotační výzvy   MPSV/Národní plán obnovy - na vybudování dětské skupiny v rámci plánované akce „Přístavba na parc.č.311/2 k objektu Rančířov č.p.36 na parc.č.st.53 a jeho oprava s vestavbou do podkroví“.
 18. Schválení záměru podání žádosti a provedení stavby, v případě splnění podmínek dotační výzvy  MŽP/Státní fond životního prostředí ČR - úspory energií v rámci plánované akce „Přístavba na parc.č.311/2 k objektu Rančířov č.p.36 na parc.č.st.53 a jeho oprava s vestavbou do podkroví“.
 19. Schválení záměru podání žádosti a realizace nákupu kompostérů, v případě splnění podmínek dotační výzvy  MŽP/Operační program životní prostředí - nákup kompostérů pro občany obce Rančířov a to v rámci opatření dotační výzvy pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
 20. Schválení záměru podání žádosti a provedení stavby v rámci akce „Rančířov, chodník podél silnice III/03826“, v případě splnění podmínek žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2024-2025.
 21. Schválení záměru a realizace nákupu vybavení, na základě splněných podmínek dotační výzvy MAS Třešťsko, v rámci projektu „Pořízení vybavení pro pořádání kulturních akcí ve venkovním prostředí“.
 22. Jmenování kronikáře obce
 23. Návrh na roční odměnu kronikáře obce
 24. Různé
 25. Diskuse

V Rančířově dne 9. 5. 2024                                                                          Caha Jaroslav                 

                                                                                                                          starosta