Oficiální stránky obce Rančířov

Pozvánka a program na 7. zasedání zastupitelstva obce Rančířov

7. 12. 2023

Pozvánka a program na 7. zasedání zastupitelstva obce Rančířov

ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 18.00 hod. na OÚ Rančířov

 

Navržený program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce.
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
 3. Schválení programu.
 4. Návrh na schválení žádosti o podporu oddílu malé kopané.
 5. Záměr obce na pronájem pozemku p. č. 351/17 o výměře 504 m2 a st. parc. č. 148 o výměře 57 mv k. ú Rančířov.
 6. Schválení návrhu kupní smlouvy na pozemek dle GPL parc.č.93/3 od Johannes Kinsky, s.r.o.
 7. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene pro EG.D, a.s.
 8. Projednání a schválení návrhu rozpočtu OBCE RANČÍŘOV na rok 2024 s rozpočtovými výhledy na rok 2025 a 2026.
 9. Schválení tří Obecně závazných vyhlášek obce Rančířov platných od roku 2024.
 10. Schválení kupní smlouvy s Lesy ČR.
 11. Seznámení ZO s rozpočtovým opatřením č.4/2023
 12. Seznámení ZO s přesunem volných finančních prostředků Kč 341.000,- u J&T bank.  
 13. Seznámení ZO s podepsáním přílohy č. 21 smlouvy na vývoz odpadu se SMJ s.r.o.
 14. Různé 
 15. Diskuse 

 

V Rančířově dne 27. 11. 2023                                                                  Caha Jaroslav                 

                                                                                                                      starosta