Oficiální stránky obce Rančířov

Vyjádření zastupitelstva obce Rančířov – Vypouštění OV z ČOV

2. 10. 2023

Vyjádření zastupitelstva obce Rančířov – Vypouštění OV z ČOV

 

Vážení a milí spoluobčané,

 

chtěli bychom Vás informovat, že se nám opět podařilo znovu získat povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do vodního toku, které bylo již mnoho let propadlé a to pro lokalitu B (výusť V1 – 68 obyvatel) a F (výusť V2 – 31 obyvatel) na „Štajdlově“. Toto povolení ze dne 28.8.2023 má však omezenou platnost a to do 31.12.2026, a má také několik podmínek, jelikož zde několikrát odebrané vzorky potřebné pro povolení nevycházely v hodnotách tak, jak by měli a byly násobně překročeny.

 

  1. Pravděpodobně některé z ČOV v lokalitách nejsou provozovány se správnými hodnotami na odtoku. 

 

  1. Jednou z podmínek povolení je pročištění stok do 31.12.2023, což Vás naše občany nebude nijak omezovat, toto objednáme, po těch letech si to kanalizace i zaslouží.

 

  1. Dále musí obec objednat také monitoring jakosti vypouštěných OV s místem odběrů na jednotlivých šachtách předmětných stok (viz příloha č.1) a to průběžně až do 31.12.2024. Na základě výsledků bude provedena analýza a náprava u znečišťovatelů se zjištěnými nevyhovujícími výsledky. Zde bychom chtěli apelovat na majitele RD, aby si prověřili stav svých domovních ČOV a ujistili se, že jsou funkční, aby se předešlo budoucím problémům s úřady. Při odběrech po jednotlivých šachtách se pravděpodobně na problémové ČOV přijde. 

 

  1. Čištění kanalizace a odběry vzorků bude pro obec provádět VAS a.s.

 

  1. Do konce platnosti povolení t.j.31.12.2026 musíme předložit vodoprávnímu úřadu detailní studii na řešení nové splaškové kanalizace v celé obci v souladu s platnou legislativou. Toto řešení je již náznakově zpracováno v novém územním plánu, který zanedlouho bude v platnosti. Počítá se do budoucna (horizont cca 8 let) s kanalizací vedenou směrem do Jihlavy s napojením na Sasově do městské ČOV. Na tento sběrač může být napojena i obec Čížov se kterou budeme jednat. Stávající kanalizace by zůstala už jen jako dešťová.

 

S pozdravem Vaše

 

zastupitelstvo OBCE RANČÍŘOV